Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 12.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/8 Numaralı Tebliğ
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
 
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 
(Tebliğ No: 2006/8)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
             Amaç ve kapsam
             
             MADDE 1 — Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9839 sayılı Kararname gereği gerçek ve tüzel kişilere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.
 
             Dayanak
 
             MADDE 2 — Bu Tebliğ 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
             Tanımlar
 
             MADDE 3 — Bu Tebliğde geçen ifadelerden;
             a) Bakanlık: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,
 
             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Başkanlığı ve Bağlı Şubelerini,
 
             c) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
 
             d) Karar: 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
 
             e) Damızlık belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
 
             f) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen, cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,
 
             g) Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,
             
             h) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesiya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğerişlemlerini,
 
             ı) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,
 
             i) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 
             j) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 
             k) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünü; kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 
             l) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 
             m) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) vegeneratif (tohum) çoğaltım materyalini,
 
             n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,
 
             o) Fide: Tohumlardan özel olarak hazırlanmış yastıklarda çimlendirilerek belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı bitkiyi,
 
             ö) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
 
             p) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
 
             r) Tohumculuk kuruluşu: Fiilen tohumluk üretimi faaliyetinde bulunan ve Bakanlıkça tohumcu kuruluş olarak kabul edilen kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları,
 
             s) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkca verilen belgeyi,
 
             ş) Sözleşmeli tarım: Tarımsal üretim yapan üreticilerle bunların ürünlerini satın alacak özel veya tüzel kişiler arasında 1/8/1998 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ"e göre hazırlanan sözleşmeye dayalı yapılan üretimi,
 
             t) Kontrollü örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla 27/12/2003 tarih ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,
 
             u) Tarımsal sulama: Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun değişik yöntemlerle toprağa verilmesi işlemini,
 
             ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler
 
             Damızlık süt sığırcılığı
 
             MADDE 4 — Karar kapsamında, on baş ve üzerinde  Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvana sahip damızlık süt sığırcılığı işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan sayısı on baş ve üzerinde olan damızlık süt sığırcılığı işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan sayılarını on baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de,  bu konudaki hayvan alımları dahil, yatırım  ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Damızlık süt sığırcılığı için kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
 
             Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanlar, Bakanlıkça/yetki verilen kuruluşca düzenlenmiş Damızlık Belgesine veya Saf Irk Sertifikasına sahip, en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe olmalıdır. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için kredi kullandırılması halinde istenir. İşletme kredilerinde ve sadece ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde ise, söz konusu belgeler istenmeyecek, sadece mevcut işletmenin "Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi" olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı istenecektir.
 
             Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (Sığır-Manda)
 
             MADDE 5 — Karar kapsamında, on baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda sayısı  on baş ve üzerinde olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda hayvan sayılarını on baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de, kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı dahil, yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Büyükbaş hayvan  yetiştiriciliği  için kullandırılacak olan yatırım kredileri, kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda hayvan alımlarını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini  kapsar.
 
             Kredi ile temin edilecek hayvanlar için (sığır-manda); Bakanlıkça yürütülmekte olan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı istenir.
 
             Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)
 
             MADDE 6 — Bu karar kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az onbeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az onbeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut  hayvan sayılarını koyun yetiştiriciliğinde elli baş ve üzerine, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise onbeş  baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere de, bu konudaki hayvan alımları dahil, yatırım kredisi ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Küçükbaş hayvan  yetiştiriciliği  için kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesini kapsar,
 
             Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis keçisi olduklarına ilişkin olarak Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı istenir.
 
             Organik tarım
 
             MADDE 7 — Karar kapsamında, 3/12/2004 tarih ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Organik Tarım Kanun"u esasları ile 10/6/2005 tarih ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak "Geçiş Süreci"ne alınan gerçek ve tüzel kişilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde organik tarımsal üretimde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.
 
             İyi tarım
 
             MADDE 8 — Karar kapsamında, 8/9/2004 tarih ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ve 5/5/2005 tarih ve 25806 sayılı ‘İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’  esasları dahilinde  iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere/müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.
 
             Sertifikalı tohum (Arpa-Buğday) kullanımı
 
             MADDE 9 — Karar kapsamında, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşlar tarafından yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan buğday ve arpa tohumlarını kullanarak üretim yapan üreticilerin sadece tohum girdi giderleri için işletme kredisi kullandırılır.
 
             Üreticiler üzerinde sertifika numarası yazılı faturaları Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ibraz etmek zorundadır.
 
             Sertifikalı tohum ve fide üretimi
 
             MADDE 10 — Karar kapsamında her türlü sertifikalı tohumları yurtiçinde üreten ve ürettiğini belgeleyen, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu (kamu kurum ve kuruluşları hariç) olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya sözleşmeli tohum üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 14/8/2004 tarih ve 25553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik" esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
 
             Sertifikalı meyve fidanı  üretimi
 
             MADDE 11 — Karar kapsamında, yıllık sertifikalı fidan üretimi onbeş bin adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere on dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve meyve ve asma fidanı sertifikasını ibraz eden üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Sertifikalı meyve fidanı kullanımı
 
             MADDE  12 — Karar kapsamında, yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyvelerde ve narenciyede en azyirmibeş dekar, bağ ve kivi tesisi için en az yirmi dekar, diğerleri için en az on dekar sertifikalı fidan ile bahçe tesis etmek isteyenlere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
             Su ürünleri yetiştiriciliği
 
             MADDE 13 — Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış, Orkinos ve sazan yetiştiriciliği hariç, su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes sistemi, havuz yapımı ve alet-ekipman  konusunda yatırım kredisi ile Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilere işletme giderinin finansmanı konusunda işletme kredisi kullandırılır.
 
             Kontrollü örtüaltı tarımı
 
             MADDE 14 — Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri  Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanan yeni kurulucak işletmelere projeler çerçevesinde yatırım ve işletme  kredisi kullandırılır.
 
             Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği
 
             MADDE 15 — Karar kapsamında Aromatik ve Tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, böğürtlen, fesleğen, ahududu, likarpa, ıhlamur ve safranın kültür alanlarında üretimini yapan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere yatırım ve işletme  kredisi kullandırılır.
 
             Üreticiler, Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanmış proje ile Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.
 
             Tarımsal sulama
 
             MADDE 16 — Karar kapsamında, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması ve değişik yöntemlerle toprağa verilmesini sağlamak amacıyla, yatırım kredisi kullandırılır.
 
             Damlama ve yağmurlama sulama, derin kuyu açılmasına yönelik yatırım kredisi talebinde bulunan üreticilerden; ilgili mahalli teşkilatlar tarafından onaylanmış proje raporu istenir.
 
             Ar-Ge
 
             MADDE 17 — Her türlü tarımsal faaliyete yönelik araştırma geliştirme çalışmalarında bulunan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yapacakları projeli araştırma geliştirme faaliyetleri için yatırım kredisi kullandırılır.
 
             Bu konuda kredi talebinde bulunan müteşebbisler, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından onaylanmış proje ile Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.
 
             Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçer-döver hariç)
 
             MADDE 18 — Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 2000/37 sayılı "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçer-döver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılır.
 
             Diğer hususlar

             MADDE 19 — Madde 4, 5 ve 6’da yer alan faaliyetler için, kredilendirme konularından olan süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeden faydalanan gerçek ve tüzel kişilere, aynı konuda kredi açılmaz.
 
 
             MADDE 20 — Yukarıda belirtilen tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılacak sözleşmeli tarım, kendi alanlarındaki şartlarda kredilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Çeşitli Hükümler
 
             MADDE 21 — Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve  TKK’ne  yapılır. Başvurular Banka ve  TKK’nin usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir. Banka ve  TKK’nce  uygun bulunanlara kendi usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılır.
 
 
             MADDE 22 — Bu kredilerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
 
 
             Yürürlük
 
 
             MADDE 23 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
             Yürütme
 
 
             MADDE 24 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.